Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy


1. Všeobecná ustanovení

1.1 Podmínky a práva odstoupení od smlouvy je detailně popsáno v bodě 2 článku VI. Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") prodávajícího Quickster s.r.o., Italská 2315, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 08640599, datová schránka: 867f55s, spisová značka: C 322459 - Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“), a popisuje podmínky a práva spotřebitele při odstoupení od smlouvy pro zboží pořízené v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese roni-syvin.cz.

1.2 Kupující je povinen se seznámit s VOP ještě před objednáním zboží. Definice pojmů ve VOP mají přednost před definicemi v tomto Poučení. Pokud není pojem definován ani ve VOP, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

2. Právo odstoupit od smlouvy

2.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy; 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, či ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

2.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

4. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Poučením dotčena.

 

Toto Poučení je platné od 11. 11. 2019.


PRŮVODCE VRÁCENÍM ZBOŽÍ DO 14 DNŮ


VYBERTE VRÁCENÍ DO 14 DNŮ.

NÁSLEDNĚ ZADÁTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY A E-MAIL.

VYŘEŠÍME VŠE ONLINE. VELMI TO ZKRÁTÍ DOBU ZPRACOVÁNÍ.

 

 

Všechna trička jsou ručně malovaná, proto se mohou od fotografie mírně lišit.

Spolupracujeme s:
Help-Man.cz logo